Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen maakt bekend, dat zij op 10 januari 2019 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft verleend om af te wijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied en om te bouwen. De vergunning betreft het realiseren van vier recreatieappartementen en een groepsaccommodatie op de locatie Landbouwweg 9 (vm. opjaagstation Evides en vm. windmolenlocatie), aansluitend en behorend bij het agrarisch bedrijf Landbouwweg 7.

Inzagetermijn

Vanaf 17 januari 2019 t/m 28 februari 2019 ligt de vergunning met de bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Beroep

Vanaf 18 januari 2019 t/m 28 februari 2019 kan tegen de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA BREDA door:

– een belanghebbende, die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-vergunning heeft ingediend (daarvan heeft niemand gebruik gemaakt);

– een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig kenbaar te maken.

Het instellen van beroep schorst de vergunning niet. Degene, die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. De vergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, dus op 1 maart 2019.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met Mevr. E. Jasperse of Dhr. M. Kavsitli. Zij zijn bereikbaar per e-mail via de adressen ejasperse@vlissingen.nl en mkavsitli@vlissingen.nl.  

Vlissingen, 16 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris

Omgevingsvergunning ontwikkeling accommodaties t.b.v. verblijfsrecreatie Landbouwweg 9