Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat

  • 1.Er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.
  • 2.De sanering van de bodemverontreiniging niet spoedeisend is.
  • 3.Met het raamsaneringsplan kan worden ingestemd.

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. De beschikking ligt van 9 januari 2019 tot en met 19 februari 2019 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen, op werkda­gen van 09.00-16.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 februari 2019 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage.

De beschikking treedt 20 februari 2019 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 06 – 5120 3369).

Gepubliceerd op 9 januari 2019 09:00 

Provincie Zeeland – Bodemverontreiniging/Raamsaneringsplan toekomstige Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne