Op de dijk van de Spuikom bij Ritthem worden vanaf april zonnepanelen geplaatst voor onderzoek. Onderzocht wordt of de kwaliteit van de grasmat op de dijk niet achteruitgaat. De grasmat is een belangrijk onderdeel voor het goed functioneren van de dijk.

Waarom doet het waterschap dit?

De transitie naar duurzame energie in Nederland vraagt veel ruimte. De beheerders van de waterkeringen in Nederland krijgen de vraag of zij hun dijken beschikbaar willen stellen voor de opwekking van duurzame energie door zonnepanelen.Waterschap Scheldestromen houdt, net als de andere waterkeringbeheerders, de vraag nog af: eerst moet duidelijk worden welk effect zonnepanelen hebben op de waterveiligheid. Dat wordt met name in de proef in Ritthem onderzocht. Maar dijken hebben ook grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Ook deze waarden wegen wat ons betreft mee àls er een beroep wordt gedaan op een van onze dijken

Hoe lang duurt de test?

Na de aanleg vinden periodieke inspecties en monitoring plaats. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen. De universiteit van Wageningen volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat. Ook het waterschap volgt de monitoringsresultaten nauwlettend. Mocht er aanleiding voor zijn dan kan door het waterschap ingegrepen worden en de pilot stopgezet worden. Als de proef naar verwachting medio 2024 is afgelopen, wordt alles verwijderd en de dijk weer in oude staat teruggebracht.

 

Meer informatie

Waterschap Scheldestromen en het onderzoeksconsortium hadden u op 7 april in een informatieavond graag willen informeren over het project. Door het corona-virus is dit helaas niet meer verantwoord. Het onderzoek en de werkzaamheden lichten we nu toe in een flyer die op de website van de Dorpsraad in te zien valt.

Daarnaast kunt u voor informatie/vragen terecht bij Korine Hengst, telefoonnummer 088-246 1394 of via email: korine.hengst@scheldestromen.nl.

Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie: flyer

 

Waterschap plaatst zonnepanelen voor onderzoek