De dorpsraad van Ritthem bestaat op dit moment uit:

De dorpsraad is op zoek naar nieuwe leden. Als u geïnteresseerd bent om wat tijd te investeren in de leefbaarheid van Ritthem, neem dan contact op via het contactformulier.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 20180116 Uittreksel KvK

Van Wijkcomité tot Stichting Dorpsraad Ritthem

Tot 1 juli 1966 was Ritthem een zelfstandige gemeente. De lijnen met de burgemeester en de wethouders waren kort en op het dorp waren vrijwel alle voorzieningen aanwezig. Het gemeentebestuur zag de ontwikkelingen in het Sloegebied en de herindeling op zich afkomen, schonk de Ritthemse verenigingen een flink bedrag en ging van de laatste centen mosselen eten in Phillipine.

De gemeente Vlissingen maakte plannen voor een uitbreiding van Ritthem en zo werd in 1976 de woningbouw aan de Lambrechtsenstraat gerealiseerd. In datzelfde jaar kwam het plan naar buiten een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen aan de Schotteweg. Vrijwel onmiddellijk kwam er actie in het dorp. Uiteraard was men niet tegen de zuiveringsinstallatie, alle afvalwater en de riolering van Vlissingen, Souburg en Ritthem werd immers ter hoogte van fort Rammekens ongezuiverd in de Westerschelde geloost, wat regelmatig stankoverlast gaf. Maar een dergelijk complex zo dicht bij het dorp werd als een onherstelbare aantasting van het landschap en een verstoring van het woonmilieu gezien.

En dus werd in 1976 al snel het Wijkcomité Ritthem opgericht. Men vond dat de zuiveringsinstallatie bij de Buitenhaven of nog beter in het Sloegebied gebouwd moest worden. Na een lange procedure besloot het Waterschap Walcheren af te zien van de plek aan de Schotteweg en kwam de installatie op de huidige plek verder van het dorp. Hierna treedt het wijkcomite terug.

Pas in 1986 komt het wijkcomite weer in aktie: dan komt Jaap van der Doef als burgemeester naar Vlissingen, hij wil ook kennis maken met Ritthem.

Een klein comité bereidde dit bezoek, dat bestond uit een wandeling door het dorp en een fietstocht in de omgeving van Ritthem voor. Na afloop van dit bezoek zat een aantal Ritthemmers bij elkaar in ‘Ons Dorpsleven’.

Uit de gesprekken aan de bar kwam naar voren dat men toch wel een wijkcomité misten en zo werd op diezelfde dag nog besloten te komen tot oprichting van wat al snel ‘Het Dorpscomité’ werd genoemd, de eerste vergadering werd gehouden op 23 september. En op 26 november 1986 werd de eerste openbare vergadering gehouden waar zo’n 90 dorpsbewoners op af kwamen. De voorzitter werd Peter van Drimmelen, later opgevolgd door Jaap Barentsen.

Op een verkiezingsbijeenkomst voor de gemeente in 1990, waar alle lijsttrekkers aanwezig waren, werd besloten dat er een Dorpsplan voor Ritthem moest komen. Met uitstekende samenwerking met een ambtenaar van de gemeente werd een uitgebreid plan geschreven. In 2002 is dit plan geactualiseerd, in 2010 is een nieuw dorpsplan geschreven. Het laatste plan (2010-2020) is tot stand gekomen naar een brainstormavond en een groot uitgevoerde enquête.

In de loop der jaren is aan veel zaken aandacht besteed: verplaatsing van bedrijven uit de kern van Ritthem,  woningbouw, beheer Dorpshuis, sportveld, verkeersmaatregelen, illegale bedrijfsvestiging aan de Loodweg, verzet tegen grote windmolens, herinrichting Weverstraat en Dorpsstraat, speelvoorzieningen, behoud van het Rammekensschor, verzet tegen slibstort op het schor, behoud van de basisschool, het volgen van de ontwikkelingen in het Sloegebied.

Jaap Barentsen die ruim 10 jaar voorzitter was werd opgevolgd door Henk van Hoepen, de laatste twee jaar was Ron Nijs voorzitter. Enkele jaren geleden zijn we een notarieel vastgelegde stichting geworden. De Stichting Dorpsraad Rithem is nu een rechtspersoon en kan indien nodig proces voeren en overeenkomsten met andere rechtspersonen aangaan. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld in beroep te gaan bij de Raad van State.

De missie van de Dorpsraad is onveranderd gebleven: de belangen van de Ritthemse bevolking bij de gemeente Vlissingen te behartigen en zich in te zetten voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord.