De dorpsraad van Ritthem bestaat op dit moment uit:

Inschrijving Kamer van Koophandel: 20180116 Uittreksel KvK

Van Wijkcomité tot Stichting Dorpsraad Ritthem

Tot 1 juli 1966 was Ritthem een zelfstandige kleine gemeente, met burgemeester en wethouders, waar vrijwel alle voorzieningen aanwezig waren.

Als Hare Majesteit koningin Juliana op 2 september 1964 de officiële opening van de Sloehaven verricht, treedt een nieuwe fase in de economische geschiedenis van Zeeland in (bron:Digibron.nl, SLOEGEBIED ONMISBAAR VOOR ZEEUWSE ECONOMIE)

Het gemeentebestuur van Ritthem zag de plannen, de ontwikkelingen en de herindeling in het Sloegebied vanaf de opening op zich afkomen en besloot daarom de Ritthemse verenigingen een flink bedrag te schenken en ging van de laatste centen mosselen eten in Phillipine.

In 1976 dacht de gemeente Vlissingen na over een uitbreiding van Ritthem en zo werd in datzelfde jaar de woningbouw aan de Lambrechtsenstraat gerealiseerd. In datzelfde jaar kwam het plan naar buiten een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen aan de Schotteweg. Toen dit bekend werd, kwam er vrijwel direct reuring uit het dorp. Uiteraard was men niet tegen de zuiveringsinstallatie, want al het afvalwater en de riolering van Vlissingen, Souburg en Ritthem werd immers ter hoogte van fort Rammekens ongezuiverd in de Westerschelde geloosd, wat regelmatig stankoverlast gaf, maar een dergelijk dergelijk complex zo dicht bij het dorp werd als een onherstelbare aantasting van het landschap en een verstoring van het woonmilieu gezien.

En dus werd in 1976 al snel het Wijkcomité Ritthem opgericht. Men vond dat de zuiveringsinstallatie bij de Buitenhaven of nog beter in het Sloegebied gebouwd moest worden. Na een lange procedure besloot het Waterschap Walcheren af te zien van de plek aan de Schotteweg en kwam de installatie op de huidige plek verder van het dorp. Hierna treedt het wijkcomité terug.

Pas in 1986 komt het wijkcomité weer bij elkaar. Reden was de komst van de Vlissingse burgemeester Jaap van der Doef  die kennis wil maken met het dorp Ritthem.

Een klein comité bereidde dit bezoek voor, dat bestond uit een wandeling door het dorp met aansluitend een fietstocht in de omgeving van Ritthem. Na afloop van dit bezoek en om na te praten over het bezoek, kwamen een aantal Ritthemmers bij elkaar in ‘Ons Dorpsleven’.

Uit de gesprekken aan de bar kwam naar voren dat men toch wel een wijkcomité mistte en zo werd dezelfde dag nog besloten om te komen tot de oprichting van wat al snel ‘Het Dorps-comité’ werd genoemd. De eerste vergadering werd gehouden op 23 september 1986. Op 26 november van datzelfde jaar werd de eerste openbare vergadering gehouden waar zo’n 90 dorpsbewoners op af kwamen. De voorzitter was Peter van Drimmelen en zou later opgevolgd worden door Jaap Barentsen.

Op een verkiezingsbijeenkomst voor de gemeente in 1990, waar alle lijsttrekkers aanwezig waren, werd besloten dat er een Dorpsplan voor Ritthem moest komen. Met uitstekende samenwerking met een ambtenaar van de gemeente werd een uitgebreid plan geschreven. In 2002 is dit plan geactualiseerd, in 2010 is een nieuw dorpsplan geschreven. Het laatste plan (2010-2020) is tot stand gekomen naar een brainstormavond en een groot uitgevoerde enquête.

In de loop der jaren is aan veel zaken aandacht besteed: verplaatsing van bedrijven uit de kern van Ritthem,  woningbouw, beheer Dorpshuis, sportveld, verkeersmaatregelen, illegale bedrijfsvestiging aan de Loodweg, verzet tegen grote windmolens, herinrichting Weverstraat en Dorpsstraat, speelvoorzieningen, behoud van het Rammekensschor, verzet tegen slibstort op het schor, behoud van de basisschool, het volgen van de ontwikkelingen in het Sloegebied.

Jaap Barentsen die ruim 10 jaar voorzitter was werd opgevolgd door Henk van Hoepen, de laatste twee jaar was Ron Nijs voorzitter. Enkele jaren geleden zijn we een notarieel vastgelegde stichting geworden. De Stichting Dorpsraad Rithem is nu een rechtspersoon en kan indien nodig proces voeren en overeenkomsten met andere rechtspersonen aangaan. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld in beroep te gaan bij de Raad van State.

De missie van de Dorpsraad is onveranderd gebleven: de belangen van de Ritthemse bevolking bij de gemeente Vlissingen te behartigen en zich in te zetten voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord.